Chức năng nhiệm vụCục Quản lý hoạt động xây dựng là tổ chức thuộc Bộ Xây dựng, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và thực thi pháp luật đối với lĩnh vực hoạt động xây dựng gồm : lập , thẩm định , phê duyệt và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ; cấp giấy phép xây dựng ; khảo sát xây dựng , thiết kế xây dựng , thi công xây dựng ; quản lý năng lực hoạt động xây dựng.
Cục Quản lý hoạt động xây dựng có tư cách pháp nhân , có con dấu để giao dịch , được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật .
Bài viết cùng chuyên mục