Cơ cấu tổ chức

1 . Các đơn vị trực thuộc:1. 1 . Văn phòng ; 
1. 2 . Phòng Quản lý dự án ; 
1. 3 . Phòng Quản lý thiết kế ; 
1. 4 . Phòng Quản lý kỹ thuật :
1. 5 . Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn xây dựng;
 Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn xây dựng và là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Cục , được khắc con dấu theo mẫu quy định để giao dịch , được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng theo sự uỷ quyền , phân cấp quản lý tài chính kế toán của Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng và các quy định của pháp luật. 
Các đơn vị trực thuộc Cục có cấp trường , một số cấp phủ và các công chức , viên chức chuyên môn nghiệp vụ .
 Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc Cục Quản lý hoạt động xây dựng do Bộ trưởng quyết định theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. 
2 . Lãnh đạo Cục: 
2 . 1 . Cục Quản lý hoạt động xây dựng có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng; 
2 . 2 . Cục trưởng và Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng bổ nhiệm , miễn nhiệm , cách chức theo quy định của Đảng và pháp luật ;
2 . 3 . Trên cơ sở chức năng , nhiệm vụ , quyền hạn , cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý hoạt động xây dựng , Cục trưởng có trách nhiệm lập kế hoạch công tác cho từng giai đoạn , xác định nhu cầu biên chế; xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Cục; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc ; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi đơn vị, cá nhân trong Cục và báo cáo Bộ trưởng ; 
 2 . 4 . Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cục ; Phó Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công .
Bài viết cùng chuyên mục