27/02/2020 15:40

Phê duyệt đặc tính - thông số kỹ thuật trang thiết bị

Câu hỏi của bạn Nguyễn Quốc Cường tại hòm thư nqcuong.q12@tphcm.gov.vn hỏi :
Tôi hiện ở TP Hồ Chí Minh và đang phụ trách Quản lý dự án 01 dự án (lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật) trường học sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Xin cho tôi được hỏi, đối với phần thông số - đặc tính kỹ thuật của trang thiết bị thuộc gói thầu thiết bị (bàn, ghế, thiết bị dạy và học của giáo viên, học sinh; thiết bị văn phòng phổ biến) thì có bắt buộc phải trình duyệt khi duyệt dự án luôn không, hay chủ đầu tư có thể trình duyệt bổ sung thông số, đặc tính kỹ thuật cho gói thiết bị sau khi đã trình duyệt dự án? 

 Sau khi xem xét, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

Thông số, đặc tính kỹ thuật là một trong những thành phần thuộc báo cáo kinh tế kỹ thuật để thể hiện các thông số kỹ thuật của cấu kiện xây dựng, vật liệu, thiết bị... Đồng thời, thông số, đặc tính kỹ thuật là cơ sở để xác định giá của các thiết bị đầu tư vào công trình, từ đó xác định chi phí thiết bị thuộc tống mức đầu tư. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 28 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ, thông số kỹ thuật thuộc nội dung phê duyệt thiết kế xây dựng. Do đó, trong quá trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật chủ đầu tư phải trình thông số, đặc tính kỹ thuật kèm theo để làm cơ sở phê duyệt.

 

CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG