09/03/2021 16:33

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 03 năm2021 và thay thế Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chínhphủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tưxây dựng; Điều1, Điều 4, từ Phụ lục I đến Phụ lục IX Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổsung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộccác lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Nội dung chi tiết : Tại đây