27/02/2020 15:37

Quản lý chất lượng công trình xây dựng - Người gửi: Lê Thanh Hồng Hải

Câu hỏi của bạn Lê Thanh Hồng Hải tại hòm thư lethhonghai1976@gmail.com hỏi :
Công ty tôi (vốn tư nhân 100%) có xin UBND tỉnh để đầu tư dự án nhà máy cấp nước cho các xã nông thôn (khoảng 200 tỷ đồng) với nguồn vốn của công ty, còn về mặt bằng vị trí đất xây nhà máy nước thì công ty tự bỏ tiền ra mua đất của người dân. Trong quá trình kêu gọi nhà thầu thi công thì công ty tôi có để lại 1 vài hạng mục phụ để tự thi công, như vậy sau khi công ty tôi thi công thì có cần làm hồ sơ nghiệm thu hay quyết toán không? Và mục ký nghiệm thu do đơn vị thi công và chủ đầu tư (đều là tên công ty) ký thì có được không? Đơn vị Nhà nước có tham gia nghiệm thu giám sát công việc thi công không? (vốn hoàn toàn là tư nhân, ngay cả phần đất mua để làm dự án điều là tiền tư nhân).

Sau khi xem xét, Cục Giám định có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 112 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 thì Chủ đầu tư có nghĩa vụ tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình.

2. Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, chủ đầu tư được quyền tự thực hiện các hoạt động xây dựng nếu đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật. Theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, trường hợp chủ đầu tư tự thực hiện đồng thời việc giám sát và thi công xây dựng công trình thì chủ đầu tư phải thành lập bộ phận giám sát thi công xây dựng độc lập với bộ phận trực tiếp thi công xây dựng công trình. Thành phần ký biên bản nghiệm thu theo quy định tại Điều 8, Điều 9 Thông tư số 26/2016/TT-BXD.

3. Trường hợp công trình thuộc đối tượng phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP thì Chủ đầu tư phải gửi báo cáo thông tin công trình, báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình về cơ quan chuyên môn về xây dựng để kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định.


Cục Giám định