27/02/2020 15:39

Sử dụng chi phí dự phòng giai đoạn lập dự án

Câu hỏi của bạn Lê Ngọc Minh tại hòm thư Ngocminhtlqn@gmail.com hỏi :
Công ty tôi đang thực hiện dự án, nhưng trong giai đoạn lập thiết kế cơ sở không có hạng mục: Thu gom nước thải. Vậy bây giờ công ty tôi dùng chi phí dự phòng để đầu tư thêm hạng mục thu gom nước được không? Nếu được thì Công ty tôi phải thực hiện các bước tiếp theo thế nào? 

Sau khi xem xét, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh dự án do bổ sung hạng mục phải phù hợp với quy định tại Điều 61 Luật Xây dựng. Theo đó, người quyết định đầu tư quyết định việc sử dụng chi phí dự phòng của dự án.


Cục Quản lý hoạt động xây dựng