27/02/2020 15:38

Trách nhiệm của chỉ huy trưởng công trình trên công trường

Câu hỏi của bạn Nguyễn Văn Vương tại hòm thư vuonganhpy@gmail.com hỏi :
Nhà thầu A tham gia đấu thầu, sau khi trúng thầu và triển khai thi công, chỉ huy trưởng công trình không thường xuyên có mặt ở công trình mà chỉ có cán bộ kỹ thuật giám sát của nhà thầu A có mặt trên công trình. Cho tôi hỏi, như vậy có được không, hay bắt buộc phải có mặt của chỉ huy trưởng trên toàn bộ thời gian ở công trường (những nhân sự này là những nhân sự chủ chốt trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu A)?

Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định có ý kiến trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, chỉ huy trưởng là chức danh của cá nhân được tổ chức thi công xây dựng giao nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động thi công xây dựng đối với một dự án hoặc công trình cụ thể. Căn cứ theo trách nhiệm cá nhân được nêu trong hệ thống quản lý chất lượng công trình của nhà thầu được chủ đầu tư chấp thuận và phê duyệt trước khi thi công xây dựng công trình, chỉ huy trưởng công trình có trách nhiệm tổ chức quản lý công việc, thực hiện điều hành hoạt động thi công trên công trường để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình theo các quy định của pháp luật.


Cục Giám định