05/03/2020 15:59

Thông báo về việc ban hành Thông tư

Ngày 14/02/2020, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông báo số 15/TB-BXD về việc ban hành Thông tư.

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, Bộ Xây dựng đã ban hành theo quy định 12 Thông tư. Sau khi ban hành các Thông tư, Bộ Xây dựng đã thực hiện việc đăng tải toàn văn trên cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ: http://www.xaydung.gov.vn

Bộ Xây dựng xin trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và khai thác thông tin.

1. Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

2. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng;

3. Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

4. Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng;

5. Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới;

6. Thông tư số 14/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá ca xây dựng;

7. Thông tư Số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng;

8. Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

9. Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình;

10. Thông tư số 18/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng; 

11. Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật kỹ quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng;

12. Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Thông báo 15/TB-BXD