Thông báo

Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam về tiết kiệm năng lượng
Để hoàn chỉnh dự thảo Tiêu chuẩn trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam về tiết kiệm năng lượng.
Góp ý dự thảo Thông tư xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo
Ngày 13/03/2020, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có Công văn số 860/LĐTBXH-GDNN gửi Bộ Xây dựng về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 14/2017/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2017 của Bộ Lao động- Thương Binh và Xã hội quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.