Thông tin chung

Hướng dẫn hồ sơ gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức
Hướng dẫn hồ sơ gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức
Bộ Xây dựng bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính
Bộ Xây dựng vừa công bố danh mục các thủ tục hành chính, điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, trong đó bãi bỏ 12 thủ tục hành chính.
Quyết định số 700/QĐ-BXD ngày 08/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
Quyết định số 700/QĐ-BXD ngày 08/06/2021 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
Hội thảo tập huấn Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 2020
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 2020