27/02/2020 16:13

Điều chỉnh dự án xây Trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa chỉ đạo về việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng Dự án xây dựng Trụ sở của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Dự án).

 

 

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, việc phát triển Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trở thành cơ quan nghiên cứu, đào tạo về khoa học xã hội và nhân văn ngang tầm quốc tế đã được xác định tại Quy hoạch định hướng phát triển của Viện đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 492/QĐ-TTg ngày 13/4/2015.

Do đó, việc xây dựng cơ sở vật chất của Viện đáp ứng yêu cầu phát triển trong những năm tới là cần thiết. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam làm việc với Bộ Nội vụ triển khai những nội dung cụ thể liên quan đến biên chế, bộ máy tổ chức nêu trong định hướng phát triển của Viện để xác định nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất của Viện, trong đó lưu ý phải đảm bảo tính tập trung hợp lý, hiện đại và hội nhập quốc tế về nghiên cứu khoa học.

Trước mắt, để đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc điều chỉnh quy hoạch xây dựng Dự án tại khu đất số 176, phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo cập nhật vào Đồ án Quy hoạch phân khu, tạo điều kiện để Viện thực hiện Dự án, đảm bảo hiệu quả đầu tư, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.

UBND thành phố Hà Nội, Bộ Xây dựng khẩn trương phê duyệt các đồ án quy hoạch và quy chế quản lý quy hoạch đô thị để phục vụ công tác quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng trên địa bàn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6316/VPCP-KTN ngày 11/8/2015 của Văn phòng Chính phủ.

Được biết, mục tiêu của Quy hoạch định hướng phát triển Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 là phát triển Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trở thành cơ quan quốc gia hàng đầu về nghiên cứu cơ bản đạt trình độ tiên tiến ở khu vực và quốc tế...

Để đạt được các mục tiêu trên, một trong những nhiệm vụ đặt ra là quy hoạch, đầu tư xây dựng, cải tạo và từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất - kỹ thuật của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, phục vụ nghiên cứu, đào tạo và phổ biến tri thức khoa học; hiện đại hóa trụ sở làm việc theo hướng tập trung khối viện và theo chức năng chuyên ngành nhằm tạo điều kiện phát huy tốt hơn nguồn nhân lực nghiên cứu, đào tạo trong các lĩnh vực, khu vực...

  • Theo : xaydung.gov.vn